Menu
Quality Rent A Car

ร่วมงานกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาวแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและภาครัฐ ด้วยบริการ ที่เน้นคุณภาพการให้บริการหลังการขายมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำให้เราเป็นผู้บริการด้านรถยนต์ตลอดมา

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด มีนโยบายในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการนำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี อันส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

เพื่อรองรับการขยายงาน เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีพลังในการทำงานและความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

จำนวน 5 อัตรา 

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
-
จัดเตรียมเอกสารการวางบิล รับชำระเงิน

- ติดตามหนี้ รับชำระหนี้

- จัดทำรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้

- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง อายุระหว่าง 22-28 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี

- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ค่าตอบแทน

1. เงินเดือน

2. โบนัสประจำปี

3. สวัสดิการต่างๆเทียบได้กับบริษัทชั้นนำ

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : 083-137-2323

สมัครงาน