Menu
Quality Rent A Car

ร่วมงานกับบริษัท

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถเช่าระยะยาวแก่ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและภาครัฐ ด้วยบริการ ที่เน้นคุณภาพการให้บริการหลังการขายมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำให้เราเป็นผู้บริการด้านรถยนต์ตลอดมา

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด มีนโยบายในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการนำเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี อันส่งผลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

เพื่อรองรับการขยายงาน เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีพลังในการทำงานและความกระตือรือร้นมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

จำนวน อัตรา 

สถานที่ปฎิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำใบสำคัญจ่าย / ค่างวดเช่าซื้อ ลีสซิ่ง / ค่าซ่อมรถยนต์ และค่าใช่จ่ายอื่นๆ
- จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำสัปดาห์

คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการต่างๆ

- ประกันสังคม
- โบนัส
- อื่นๆ เทียบเท่าบริษัทฯชั้นนำ

ติดต่อ : 083-137-2323

สมัครงาน